Уверете се во моќта на нашето знаење!

улица Македонија
13-15 мај, 2010 год.

Микросам А.Д. е иновативна компанија чија основна дејност е дизајнирање и производство на современи, компјутерски управувани машини со висока технологија за производство на композитни материјали.

По повод 20 годишниот јубилеј Ви ја претставуваме нашата извозна концепција и потенцијалот на македонскиот know-how. Нашата производна филозофија е базирана на нудење единствени решенија за конкретните барања на купувачите. Денес Микросам може да се пофали со испорачани преку 100 производни линии, во повеќе од 25 земји од целиот свет.

Со својот напреден бизнис-модел базиран на знаење, успешно го трасираме патот кон исполнување на заедничката цел: подигнување на нивото на техничко-технолошки развој на Р.Македонија. Располагаме и со приватна библиотека која се состои од 3,000 книги во тврда копија и преку 30,000 наслови во електронска форма. Како дополнение Микросам овозможува пристап и до преку 30 најсовремени списанија и магазини од областа на автоматиката, роботиката, композитните материјали, економијата ...

Повелете на нашиот презентациски штанд на ул. Македонија.
-------------------------------------------------------------

Mikrosam AD is an innovative company working in the field of design and production of modern, computer controlled high tech composites machines.
On the occasion of the 20th Anniversary, we present to you our export concept and the potential of the Macedonian know-how. Our manufacturing philosophy is based on offering customized solution for our client requests. Today, Mikrosam can proudly say that has delivered more then 100 production lines in over 25 countries around the world.

With our advanced knowledge based business model we successfully trace the road to the common goal of increasing the level of the technological development of the Republic of Macedonia. We have a privately owned library with over 3,000 hard copy and 3,000 electronic books. In addition, Mikrosam has access to over 30 contemporary magazines in the filed of automatic, robotics, composites, economy…

We welcome you to our presentation stand on street Makedonija, Skopje, Republic of Macedonia, from 10:00 till 22:00, from May 13-15, 2010.